Đạo Khổng

Đạo Khổng, Đạo KHổng Tử, sao lại gọi là đạo Khổng, sách về Đạo Khổng

Khổng Tử – Khổng Thánh Tiên Sư

Khổng Tử 孔子 (phương Tây latin hóa là Confucius) tức là Thầy Khổng. Ngài họ Khổng 孔, tên Khâu 丘, sinh năm 551 TCN tại nước Lỗ (vùng phía...
Khổng Tử, đạo khổng

Tìm hiểu về Đạo Khổng Tử , Nho Giáo

Khổng Tử (27 tháng 8 âm, 551 – 479 TCN) là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý Đạo Khổng...