All posts tagged "dân tộc Mông Lao Cai"

  • Lễ đặt tên, le dat ten
    Lễ đặt tên của đồng bào Mông Lào Cai

    Sau 3 ngày kể từ khi đứa trẻ được sinh ra, đồng bào Mông (Lào Cai) làm lễ “húp plì” – lễ đặt tên và gọi hồn cho trẻ. Lễ đặt tên là một thành tố văn...

    • Posted December 26, 2012
    • 0