Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

0
789
Quan Lớn Đệ Tứ

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Picture_215

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ (có người cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất), tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan. Cũng như Quan Đệ Nhất, Quan Đệ Tứ không giáng trần.

Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân)… tất cả đều màu vàng) Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ cũng không có đền thờ riêng mà chỉ được thờ ở hầu hết các phủ đền trong Năm Tòa Ông Lớn (ông ngồi bên trái Quan Giám Sát hoặc bên phải Quan Tam Phủ). Còn ngày tiệc ông thì có tài liệu nói là 24/4 (nhưng nguồn tài liệu chưa chắc chắn nên chỉ đưa ra để tham khảo).

Văn hầu:

Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tứ

Vốn con trời cao ngự thiên cung

Choi chói vua phong bảng vàng choi chói vua phong

Quyền quan đệ tứ oai hùng oai hùng ai đang

Khắp mười phương trên trời dưới đất

Quản kiêm chi đạo phật truyền ra

Cầu ô bắc sông ngân hà

Liệt hàng tinh đẩu bày ra ngang trời

Khai quang dong nhan thập kỳ diệu

Quan về chứng đàn duyên

Ngã tích tăng cúng dàng

Kim phụng hoàng lân cận

Thánh chúa tiên trưng vương

Cảnh ngự vui sao sa lác đác

Cửu diệu cùng đài cát đế tinh

Tam quan thất đẩu ngũ hành

Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

Mới tâu qua quan nam tào quan bắc đẩu

Sổ trần gian lão ấu chép biên

Xem ai hiếu thuận thảo hiền

Tu nhân tích đức sổ biên thọ trường

Quan văn vật nổi dấu thiên tứ phủ vạn linh

Sơn duyên dục tú hà hải trung linh

Thiên niên dốc một bầu trong vũ trụ

Trên phủ tía ngai vàng lồ lộ

Vẻ lâu đài in bóng nước chanh vanh

Bảng vàng treo thiên cổ vị nhân

Gồm nam bắc xa thu về một mối

Xe loan thánh giá hồi cung.

nhạc: