Văn công đồng và thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu

Tam Tòa Thánh Mẫu

Thần kim hương khải tâu chư tôn

Tọa thượng dương dương nghiệp nhược tôn

Nguyện thỉnh pháp âm thi lệ lục

Tùy cơ so cảm nạp trần ngôn

Tuế thứ….niên
Xuân thiên cát nhật…thời
Đệ tử thỉnh mời tiên thánh chứng minh.
Thiên tiên thánh mẫu thiên đình bán thiên
Công chúa quế quỳnh đôi bên
Hội bạn tiên khăn điều áo thắm
Quảng hàn cung nội cấm vào ra
Cờn môn tứ vị vua bà
Công đồng tiên thánh- tam tòa chúa tiên
Sòng sơn địa tiên quốc mẫu
Đất phủ dầy nổi dấu thiên hương
Thánh mẫu  đệ tam- thỉnh mời thánh mẫu đệ tam
Xích lân long nữ ngự đền thoải cung
Tếng oai hùng năm quan hoàng tử
Tuân sắc rông trấn thủ năm phương
Quản cai sơn thoải đại giang
Đông cuông tuần quán thượng ngàn tối linh
Khắp tam giới đình thần tứ phủ
Hội công đồng văn võ bá quan
Đệ nhất tiên thiên văn thỉnh mời
Đệ nhất tiên thiên
Thanh vân công chúa thượng thiên ngự  đồng
Vân cát thôn quê phủ dày
Vân cát thôn quê
Nghĩa hưng tiên bản là nơi cải trần
Nô nhang xạ nhiệt pháp giới mông luân chư phật hải hội tất giáo văn tùy sứ kết tường vân thành ý phương ân chư  phật hiện toàn thân.( Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát)
Xe loan thánh giá hồi cung
Đệ nhị thánh tiên cung thỉnh mời
Đệ nhị thánh tiên
Vốn xưa mẫu ngự trên đền đông cuông
Nhan sắc khác thường hình dung
Nhan sắc khác thường
Gía danh đòi một hoa hương khôn bì
Giới đỉnh chân nhang phần khởi xung thiên thường đệ tử kiền thành nhật tài kim nô phong khoảnh khắc, nhân huân tức biến mãn thập phương, tích nhật gia du miễn hạn tiêu tai chướng( nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật)
Xe loan thánh giá hồi cung.
Đệ tam thánh tiên cung thỉnh mời
Đệ tam thánh tiên
Vốn xưa giá ngự dưới đền thoải cung
Sớm kết loan phòng kính xuyên
Sớm kết loan phòng
Thảo mai tiểu tuyết gia lòng gieo oan
Tiên đàn hải ngạn lô nhiệt minh hương gia du tử mẫu lưỡng vô ương hỏa nội đắc thanh lương chí tâm kim cương nhất du biến thập phương( nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát)
Xe loan thánh giá hồi cung.
                                              [youtube id=”0xmkmuSrmmo” width=”620″ height=”360″]
Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo