Văn quan Trần Triều

0
698
Quan Trần Triều

Quốc sử kí Việt Nam Trần thị

Lịch đế vương tế thế trị bình

Tức mạc địa linh

Thiên trường tức mạc địa linh

Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ

 

Ngoại man di úy uy cùng phục

Trung hòa đồng mộ đức tôn thần

Thượng minh quân hạ lương thần

Phất gươm như thủy long vân tao phùng

Hội liên phong hà thanh hải yến

thời phúc sinh xuất hiện năm phương

Tưởng vân ai đãi linh quang

Hoàng thiên tích mệnh lam ban giáng trần

 

Dong nhan khai quang thập cờ diệu

Quang minh chiếu từ  chung

ngã tích tang cúng giàng

Kim phụng hoàng lân cận

Thánh chúa tiên trung vương

Có lệnh truyền ra

Thánh ông có lệnh truyền ra

Các quan thủy bộ cùng là chư  dinh

 

Võ oai lược hùng oai quán cổ

Văn kinh luân khi độ việt nhân

Triều ban vĩ cực hoàng thân

Nổi sáng bỉnh chính ngoại cầu đổng binh

Mưu quyết thủy khổng minh đức trí

Phép hành sư bạch khí chi doanh

Thiên cương thái ất tung hoành

Tứ kỳ bát chính quán tinh trận đồ

Các miếu đường quy mô sang chế

Lập triều đình cương kỷ hưng long

Uy danh cái thế anh hùng

Bắc nam viết thánh- đông tây xưng thần

 

Xe loan thánh giá hồi cung.

 

Nghe nhạc:

 

 

Video kèm nhạc:

[youtube id=”uVZzjaXOZ00″ width=”620″ height=”360″]