Trong một tháng người xuất gia được phép cạo tóc (thế phát) vào thời gian nào?

Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ người theo Phật giáo, từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, không màng danh lợi hay dục lạc, chỉ mong cầu giải thoát; họ ở trong rừng hay những nơi thanh tịnh, xa rời đời sống thế tục. Ở Ấn Độ thời cổ đại, cũng có những đạo sĩ Bà – la – môn tu theo hạnh xuất gia, tuy có hình thức tương tự , nhưng chính Đức Thích Ca Mâu Ni đã mang lại cho đời sống của người xuất gia theo đạo Phật một ý nghĩa đầy đủ và thực tiễn hơn.

 
Kinh Tăng Nhứt A – hàm có dạy: “Người xuống tóc xuất gia học đạo thì phải có niềm tin kiên cố, nếu không đủ ý nghĩa như tên gọi này thì chớ nên xưng là đệ tử của Đức Thích Ca”. Là biểu tướng đầu tròn, từ bỏ mọi phiền não cho nên không được để tóc dài, vì đó là tướng của phá giới song không được luôn cạo. Vậy trong một tháng người xuất gia được phép cạo tóc (thế phát) vào thời gian nào?
Một tháng nên cạo hai lần, vào các ngày: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26 và 29 âm lịch. Khi cạo niệm bài kệ:
Thế trừ tu phát
Đương nguyện chúng sinh
Vĩnh li phiền não
Căn kích tịch diệt
Án tất điện đô, mạn đa la, bạt đà da,sa bà ha (3 lần)
Dịch nghĩa:
Cạo bỏ râu tóc
Nên nguyện chúng sinh
Dứt trừ phiền não
Hết thảy thanh tịnh
Án tất điện đô, mạn đa la, bạt đà da, sa bà ha (3 lần)
Theo kienthuc
Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo