Trang chủ Học Đạo Đạo Cao Đài

Đạo Cao Đài

Đạo Cao Đài ở Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng Đạo Cao Đài, tìm hiểu về Đạo Cao Đài, Đạo Cao Đài ở đâu

Giới thiệu khái quát về đạo Cao đài

Đầu thế kỷ XX, chính quyền thực dân Pháp và triều đình phong kiến nhà Nguyễn tăng cường áp bức bóc lột, vơ vét tài nguyên, đàn áp nhân dân để phục vụ lợi...
Cao Đài

Nơi đâu là thánh thất Cao Đài đầu tiên

Đạo sử hình thành và phát triển của Cao Đài Giáo, về phần phổ độ, trong những năm đầu tiên không thể nào tách rời với địa danh Cầu Kho. Tuy nhiên, Cầu Kho...

Kinh Giải Oan

Bài kinh Giải Oan của Cao Đài, Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát . Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa , Nương xác thân hiệp ngã...

Bài văn cúng